313 034 333 Po-Pá 7-17

Logo

Obchodní podmínky pro e-shop

společnosti HECKL s.r.o.

se sídlem Přemyslova 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO 62956833, DIČ CZ62956833

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 41554

 

 1. Úvodní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky pro e-shop (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti HECKL s.r.o., se sídlem Přemyslova 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO 62956833, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 41554 (dále jen „prodávající“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího na internetové adrese www.shop.heckl.cz.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě případně v rámcové kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotovené v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 4. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

 

 1. Vymezení pojmů
 1. Prodávající – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná s kupujícím v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti a je tedy podnikatelem.
 2. Kupující – kupující je zákazník internetového obchodu prodávajícího. Kupujícím může být buď spotřebitel, nebo podnikatel.
 3. Spotřebitel – osoba, která jako kupující při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím jedná nad rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 4. Podnikatel – osoba, která jako kupující při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 5. Zboží – výrobky, které prodávající nabízí ke koupi prostřednictvím svého internetového obchodu.
 6. Kupní cena – je cena zboží zobrazená na webovém rozhraní internetovém obchodu prodávajícího u jednotlivých výrobků.

 

 1. Uživatelský účet
 1. Kupující má možnost provádět objednávku zboží prostřednictvím uživatelského účtu, ke kterému získá přístupu na základě registrace provedené na internetové stránce prodávajícího.
 2. V případě, kdy si kupující objedná zboží za cenu převyšující 10.000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty, je povinen provést registraci k uživatelskému účtu.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen přihlašovacím jménem a heslem, které si kupující sám zvolí. Kupující není oprávněn poskytnout přístupové údaje k uživatelskému účtu třetí osobě a umožnit jí využívání uživatelského účtu.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména pokud kupující svůj uživatelský účet dlouhodobě nevyužívá nebo pokud kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy.

 

 1. Kupní smlouva
 1. Prezentace zboží umístěného na internetových stránkách prodávajícího je informativního charakteru. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Kupní smlouva na zboží je mezi prodávajícím a kupujícím uzavírána na základě elektronické objednávky kupujícího.
 3. Pro učinění elektronické objednávky zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o kupujícím a jeho kontaktní údaje, informace o objednávaném zboží, jeho počtu, množství a ceně, způsob úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
 4. Před odesláním objednávky prodávajícímu, má kupující možnost provést kontrolu a změnu údajů a opravu případných chyb, které do objednávky vložil. Prodávající po obdržení objednávky neprodleně potvrdí její obdržení zasláním potvrzení o nákupu na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce či v uživatelském účtu.
 5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky s termínem dodání zboží případně doručením potvrzení o odeslání zboží, které je kupujícímu zasláno na adresu elektronické pošty kupujícího.
 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si kupující hradí sám.
 7. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě vzájemné dohody prodávajícího a kupujícího nebo na základě zákona.
 8. Kupní smlouva je za účelem naplnění smluvního vztahu uložena u prodávajícího a není přístupná třetím osobám.

 

 1. Cena zboží a platební podmínky
 1. Ceny zboží uvedené na webovém rozhraní internetového obchodu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží včetně daně i bez daně z přidané hodnoty jsou zobrazeny v detailu každého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní internetového obchodu.
 2. Ceny zboží jsou uvedeny bez nákladů na dopravu zboží a balného, které je kupující povinen prodávajícímu uhradit společně s úhradou ceny zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní internetového obchodu.  
 3. Prodávající je oprávněn požadovat před dodáním zboží od kupujícího zálohu, a to až do celé výše ceny zboží.
 4. Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou zboží má kupující možnost uhradit bankovním převodem, dobírkou či v hotovosti při osobním odběru zboží.
 5. Kupní cena je splatná předem, v případě úhrady kupní ceny dobírkou či v hotovosti při osobním odběru zboží je kupní cena splatná při převzetí zboží. Kupní cena je považována za uhrazenou dnem převzetí částky v hotovosti prodávajícím nebo dnem uhrazení dobírky kupujícím nebo připsáním kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.
 6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, a popř. dodací listy nebo obdobné doklady vztahující se ke zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle ji kupujícímu společně s dodávkou zboží.
 7. V případě prodlení s úhradou kupní ceny kupujícím, který je podnikatel, je prodávající oprávněn požadovat po takovém kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,2% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
 8. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až úplným zaplacením kupní ceny.

 

 1. Dodání zboží, vratné obaly
 1. Způsob dopravy zboží si zvolí kupující v objednávkovém formuláři. Náklady na dopravu se liší dle zvoleného způsobu dopravy. V případě, že je způsob dodání zboží určen na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko případných dodatečných nákladů spojených s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít od doručovatele zboží při jeho dodání, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.   
 3. V případě neúspěšného pokusu o doručení zboží kupujícímu, je prodávající oprávněn dle své volby provést opakovaný pokus o doručení zboží nebo zboží uskladnit, přičemž v takovém případě je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat úhradu přiměřených nákladů za uskladnění zboží. Prodávající je dále v případě opakovaného neúspěšného pokusu o doručení zboží či v případě uskladnění zboží převyšujícího 3 měsíce oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
 4. Pokud je z důvodu na straně kupujícího nutné doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovýmto doručením zboží.
 5. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat zboží. V případě porušenosti obalu zboží a v případě jakýchkoliv jiných závad zboží je kupující povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a nemusí takovou zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu stvrzuje kupující, že zásilka zboží nebyla poškozena.
 6. V případě, kdy je zboží dodáváno ve vratných zálohovaných obalech, prodávající vyúčtuje kupujícímu cenu i za tyto obaly. Kupující může vrátit nepoškozené vratné obaly prodávajícímu do 90 dnů od dodání zboží za jejich vyúčtovanou cenu. V opačném případě se má za to, že kupující od prodávajícího tyto obaly koupil. Při vrácení některých vratných obalů může být prodávajícím vyúčtováno opotřebení tohoto vratného obalu ve výši 20% z vyúčtované ceny.

 

 1. Práva z vadného plnění
 1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývajících z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující práva z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob reklamace požaduje.
 3. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit na adrese sídla prodávajícího nebo osobně ve všech prodejních místech prodávajícího.
 4. Kupující, který je spotřebitelem, má právo uplatnit práva z vadného plnění do 24 měsíců od převzetí zboží, pokud se projeví vada zboží již v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 5. Kupující, který je spotřebitel, má v případě vadného plnění právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se jedná o vadnou součást, má právo požadovat pouze dodání této součásti. Není-li to možné, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, má kupující, který je spotřebitel, právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se vada vyskytuje opakovaně, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 6. Kupující, který je spotřebitel, má v případě vadného plnění právo požadovat namísto dodání nového zboží nebo jeho výměny také přiměřenou slevu. Na slevu vznikne také právo tehdy, kdy nelze dodat nové zboží nebo ho vyměnit či opravit.
 7. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho užíváním.
 8. Další práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývajících z vadného plnění jsou upravena Reklamačním řádem prodávajícího.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy
 1. Prodávající a kupující mohou odstoupit od kupní smlouvy po vzájemné dohodě.
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě podstatného porušení povinností prodávajícího.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který je spotřebitel:

Kupující, který je spotřebitel, má v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že se jedná o dodání několika druhů zboží nebo několika částí, běží tato lhůta od dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení. Kupující je povinen vrátit zboží ve stejném stavu jako při jeho převzetí, a to včetně veškerého příslušenství a veškeré dokumentace. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

V případě odstoupení od kupní smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu všechny od kupujícího přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky dříve, než mu kupující vrátí zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě poškození zboží, je kupující povinen prodávajícímu uhradit peněžitou náhradu. Prodávající je oprávněn započíst svůj nárok oproti vrácení kupní ceny.

 1. Odstoupení od smlouvy uzavřené s kupujícím, který je podnikatel:

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který je podnikatel, v případě podstatného porušení povinností kupujícího, za které se považuje mimo jiné i prodlení kupujícího s úhradou dodaného zboží více než 10 dnů.

V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, který je podnikatel, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu prokazatelně vzniklé náklady ke dni doručení oznámení prodávajícímu. Odstoupí-li kupující, který je podnikatel, od kupní smlouvy z jiného důvodu než pro podstatné porušení povinností prodávajícího, je povinen zaplatit prodávajícímu také smluvní pokutu ve výši 20% ceny objednaného neodebraného zboží. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

 

 1. Ochrana osobních údajů
 1. Kupující souhlasí se zpracování osobních údajů prodávajícím poskytnutých kupujícím v souvislosti s uzavření kupní smlouvy zejména pro účely identifikace kupujícího, realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení (obchodní firma), adresa bydliště (sídlo), identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.
 3. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu správné a pravdivé informace o svých osobních údajích a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 4. Prodávající se zavazuje neposkytnout osobní údaje kupujícího jakékoliv třetí osobě, vyjma poskytnutí osobních údajů za účelem dodání zboží, s čímž kupující souhlasí.
 5. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 6. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 7. Kupující může kdykoliv svůj souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů nebo se zasíláním informací a obchodních sdělení odvolat.
 8. Kupující bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující může prodávajícího kdykoliv požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.
 9. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Pokud je nákup zboží na internetovém obchodu možné uskutečnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, má kupující právo kdykoliv odvolat souhlas s ukládáním tzv. cookies.

 

 1. Řešení sporů
 1. Případné spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím budou řešit obecné soudy České republiky.
 2. Pokud mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, dojde ke spotřebitelskému sporu, má takový kupující v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo podat návrh na mimosoudní řešení vzniklého sporu k České obchodní inspekci. Podrobnější informace jsou dostupné na internetové adrese www.coi.cz.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 1. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit či doplňovat znění obchodní podmínek.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.shop.heckl.cz.
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem ……….2016.